Báo cáo quyết toán

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TT39 ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH GIA CÔNG

Bước 1: Sau khi lên được file excel theo mẫu 15 và 15A gồm 2 sheet nguyên liệu riêng và sản phẩm riêng. Đối với từng hợp đồng thì mỗi hợp đồng gồm 2 sheet dữ liệu là: nguyên liệu và sản phẩm 5 hợp đồng thì mình sẽ phải làm thành 10 sheet Còn đối với các bạn có 1HĐ thì đơn giản chỉ cần làm 2 sheet là được. Em làm như này để sau mình chọn F6 file excel sẽ nhanh và ko bị nhầm hơn là đánh tay.

Bước 2: Sau khi có đc bảng BCQT file excel hoàn chỉnh chúng ta sẽ tiến hành khai báo lên hệ thống. Tuy nhiên HĐGC phải đáp ứng đủ điều kiện là số tiếp nhận của HĐGC phải đủ 12 số Những HĐGC nào do doanh nghiệp chuyển trạng thái hoặc là khai báo trc khi TT39 có hiệu lực thì các bạn cần đăng ký lại hợp đồng đó với thời hạn hiệu lực y như hợp đồng mà số tiếp nhận cũ ko đc chấp nhận Ví dụ hợp đồng cũ mà STN ko hợp lệ là 180218 thời hạn 15.5.2017-15.5.2018 thì hợp đồng mới chúng ta cũng đăng ký lại Y như hợp đồng đó, tồn tại song song 2 hợp đồng trên hệ thống chỉ khác số tiếp nhận. Số tiếp nhận hợp lệ là 12 số, ngoài ra sẽ ko hợp lệ và ko thể truyền được.

Bước 3: Kiểm tra được số HĐGC đã đủ điều kiện để khai báo lên hệ thống. Thì khi vào mục chọn hợp đồng, chúng ta sẽ click vào từng hợp đồng 1. Rồi di chuyển chuột xuống mục phía dưới để chọn danh sách hàng tương ứng. Việc này mình làm sai 2 lần đến lần thứ 3 mới ra được cách đúng và hợp lý.
Làm lần lượt từng hợp đồng cho tới khi nào kết thúc tới HĐ cuối cùng thì ghi lại, khai báo và sẽ ra số tiếp nhận => xin duyệt là đã xong BCQT rồi nha.

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TT39 ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH SẢN XUẤT XUẤT KHẨU (SXXK)

“Điều 60. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu

…tổ chức, cá nhân lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo hình thức nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm theo từng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm đang theo dõi trong quản trị sản xuất và đã khai trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm.

Trường hợp quản trị sản xuất của tổ chức, cá nhân có sử dụng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm khác với mã đã khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm, tổ chức, cá nhân phải xây dựng, lưu giữ bảng quy đi tương đương giữa các mã này và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình;…”

– Căn cứ hướng dẫn lập mẫu số 16/ĐMTT/GSQL tại Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

1. Hướng dẫn lập Mẫu số 16/ĐMTT-GSQL:

Cột (2): Mã sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với mã sản phẩm đã khai trên tờ khai hải quan

Cột (3): Tên sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với tên sản phẩm xuất khẩu đã khai trên tờ khai hải quan

Cột (4): Đơn vị tính của sản phẩm xuất khẩu: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất, với đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan.

Như vậy, khi báo báo định mức thực tế theo Mẫu số 16/ĐMTT-GSQL thì mã sảm phẩm xuất khẩu phải thống nhất với mã sản phẩm đã khai trên tờ khai hải quan. Trường hợp quản trị sản xuất của tổ chức, cá nhân có sử dụng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm khác với mã đã khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm, tổ chức, cá nhân phải xây dựng, lưu giữ bảng quy đổi tương đương giữa các mã này và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình.