Biểu thuế 2019

Biểu thuế XNK 2019 cập nhật 08/03/2019 (file Excel)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, theo đó có 25 nội dung sửa đổi, bổ sung Phụ lục I – Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và 03 nội dung sửa đổi, bổ sung Phụ lục II – 6 quy tắc tổng quát.

Để việc tra cứu biểu thuế được thuận tiện, chính xác theo đúng Danh mục hàng hóa XK, NK, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên trong file Biểu thuế XNK 2019 gửi đến CBCC Hải quan & cộng đồng Doanh nghiệp.

Link tải tài liệu : TẠI ĐÂY